Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Bóg

Ps 90,1 Z pokolenia w pokolenie (wieczny).

Dn 2,20 Cała moc i mądrość.

Dn 2,21 On usuwa i ustanawia królów.

Iz 46,10 On ogłasza koniec na początku.

Iz 45,21 Tylko On potrafi objawić przyszłość.

Ps 33,6.9 Potężny Stwórca wszystkiego Rdz 1,1

Wj 34,6.7 Jest długo cierpliwy, łaskawy i miłosierny.

Jr 31,3 Miłością wieczną nas umiłował.

Ps 24,1 On jest właścicielem całego świata.

Ps 19,2 Nawet niebiosa objawiają Jego chwałę.

Ps 34,2-5 Zaprasza nas, abyśmy Go uwielbiali, a On uchroni nas od wszelkich obaw.

Iz 41,10 Obiecuje wzmocnić nas w trudnym czasie.

Iz 43,1-3 Obiecuje być z nami w „głębokich wodach” i trudnych doświadczeniach naszego życia.

Hbr 13,5 Obiecuje, że nigdy nas nie porzuci, ani o nas nie zapomni.